Thanh toán học phí online

Phụ huynh
Phụ huynh

Phụ huynh

Tức thời nhận được thông báo đóng
tiền học và tình hình đóng tiền học của
con mình.
Thanh toán tiền học trực tuyến và nhận
hóa đơn điện tử ngay trên ứng dụng.
Giáo viên
Giáo viên

Giáo viên

Chủ động theo dõi tình hình nộp tiền học của
học sinh trong lớp.
Rà soát học sinh nào chưa nộp hoặc chưa
nộp đủ tiền học để đôn đốc nhắc nhở.
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Nắm bắt tức thời tình hình nộp tiền
học của học sinh theo từng lớp, khối,
toàn trường để đôn đốc nhắc nhở và
có chỉ đạo kịp thời.