Báo giá

Phần mềm Nền tảng Giáo dục MISA EMIS – Dịch vụ chia sẻ thông tin Nhà trường – Phụ huynh SISAP

GÓI APP, WEB

50.000

Gói/Học kỳ

Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để kích hoạt tài khoản và có thể thực hiện tra cứu các thông tin của con mình trong học kỳ đã đăng ký thông qua ứng dụng trên ĐTDD:
Tra cứu kết quả học tập, rèn luyện và tổng kết định kỳ Nhận thông báo các khoản thu phải đóng và hóa đơn điện tử về khoản thu đã đóng Xem được tình hình sức khỏe, tình hình đóng BHYT Nhận tin tức, thông báo quan trọng của nhà trường Xem hình ảnh hoạt động trong lớp, trường, ngoại khóa Trao đổi trực tiếp với các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, các phụ huynh khác trong cùng lớp…

GÓI APP&SMS5

55.000

Gói 5 SMS/Học kỳ

Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để nhận thông tin của con qua tin nhắn:
Tin nhắn báo kết quả tổng kết học tập và rèn luyện định kỳ tất cả các môn học (giữa kỳ và cuối kỳ) Nhận thông báo về các khoản thu phải đóng Nhận các thông báo quan trọng của nhà trường
Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để kích hoạt tài khoản và có thể thực hiện tra cứu các thông tin của con mình trong học kỳ đã đăng ký thông qua ứng dụng trên ĐTDD
Tra cứu kết quả học tập, rèn luyện và tổng kết định kỳ Nhận thông báo các khoản thu phải đóng và hóa đơn điện tử về khoản thu đã đóng Xem được tình hình sức khỏe, tình hình đóng BHYT Nhận tin tức, thông báo quan trọng của nhà trường Xem hình ảnh hoạt động trong lớp, trường, ngoại khóa Trao đổi trực tiếp với các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, các phụ huynh khác trong cùng lớp…

GÓI APP&SMS10

60.000

Gói 10 SMS/Học kỳ

Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để nhận thông tin của con qua tin nhắn:
Tin nhắn báo kết quả tổng kết học tập và rèn luyện định kỳ tất cả các môn học (giữa kỳ và cuối kỳ) Nhận thông báo về các khoản thu phải đóng Nhận các thông báo quan trọng của nhà trường
Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để kích hoạt tài khoản và có thể thực hiện tra cứu các thông tin của con mình trong học kỳ đã đăng ký thông qua ứng dụng trên ĐTDD
Tra cứu kết quả học tập, rèn luyện và tổng kết định kỳ Nhận thông báo các khoản thu phải đóng và hóa đơn điện tử về khoản thu đã đóng Xem được tình hình sức khỏe, tình hình đóng BHYT Nhận tin tức, thông báo quan trọng của nhà trường Xem hình ảnh hoạt động trong lớp, trường, ngoại khóa Trao đổi trực tiếp với các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, các phụ huynh khác trong cùng lớp…

GÓI APP&SMS15

65.000

Gói 15 SMS/Học kỳ

Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để nhận thông tin của con qua tin nhắn:
Tin nhắn báo kết quả tổng kết học tập và rèn luyện định kỳ tất cả các môn học (giữa kỳ và cuối kỳ) Nhận thông báo về các khoản thu phải đóng Nhận các thông báo quan trọng của nhà trường
Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để kích hoạt tài khoản và có thể thực hiện tra cứu các thông tin của con mình trong học kỳ đã đăng ký thông qua ứng dụng trên ĐTDD
Tra cứu kết quả học tập, rèn luyện và tổng kết định kỳ Nhận thông báo các khoản thu phải đóng và hóa đơn điện tử về khoản thu đã đóng Xem được tình hình sức khỏe, tình hình đóng BHYT Nhận tin tức, thông báo quan trọng của nhà trường Xem hình ảnh hoạt động trong lớp, trường, ngoại khóa Trao đổi trực tiếp với các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, các phụ huynh khác trong cùng lớp…

GÓI APP&SMS20

70.000

Gói 20 SMS/Học kỳ

Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để nhận thông tin của con qua tin nhắn:
Tin nhắn báo kết quả tổng kết học tập và rèn luyện định kỳ tất cả các môn học (giữa kỳ và cuối kỳ) Nhận thông báo về các khoản thu phải đóng Nhận các thông báo quan trọng của nhà trường
Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để kích hoạt tài khoản và có thể thực hiện tra cứu các thông tin của con mình trong học kỳ đã đăng ký thông qua ứng dụng trên ĐTDD
Tra cứu kết quả học tập, rèn luyện và tổng kết định kỳ Nhận thông báo các khoản thu phải đóng và hóa đơn điện tử về khoản thu đã đóng Xem được tình hình sức khỏe, tình hình đóng BHYT Nhận tin tức, thông báo quan trọng của nhà trường Xem hình ảnh hoạt động trong lớp, trường, ngoại khóa Trao đổi trực tiếp với các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, các phụ huynh khác trong cùng lớp…

GÓI APP&SMS25

75.000

Gói 25 SMS/Học kỳ

Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để nhận thông tin của con qua tin nhắn:
Tin nhắn báo kết quả tổng kết học tập và rèn luyện định kỳ tất cả các môn học (giữa kỳ và cuối kỳ) Nhận thông báo về các khoản thu phải đóng Nhận các thông báo quan trọng của nhà trường
Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để kích hoạt tài khoản và có thể thực hiện tra cứu các thông tin của con mình trong học kỳ đã đăng ký thông qua ứng dụng trên ĐTDD
Tra cứu kết quả học tập, rèn luyện và tổng kết định kỳ Nhận thông báo các khoản thu phải đóng và hóa đơn điện tử về khoản thu đã đóng Xem được tình hình sức khỏe, tình hình đóng BHYT Nhận tin tức, thông báo quan trọng của nhà trường Xem hình ảnh hoạt động trong lớp, trường, ngoại khóa Trao đổi trực tiếp với các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, các phụ huynh khác trong cùng lớp…

Phần mềm Nền tảng Giáo dục MISA EMIS – Dịch vụ chia sẻ thông tin Nhà trường – Phụ huynh SISAP

GÓI APP, WEB

90.000

Gói/Năm

Phụ huynh có thể thực hiện tra cứu các thông tin của con mình trong năm học đã đăng ký thông qua ứng dụng trên ĐTDD:
Tra cứu kết quả học tập, rèn luyện và tổng kết định kỳ Nhận thông báo các khoản thu phải đóng và hóa đơn điện tử về khoản thu đã đóng Xem được tình hình sức khỏe, tình hình đóng BHYT Nhận tin tức, thông báo quan trọng của nhà trường Xem hình ảnh hoạt động trong lớp, trường, ngoại khóa Trao đổi trực tiếp với các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, các phụ huynh khác trong cùng lớp…

GÓI APP&SMS10

100.000

Gói 10 SMS/Năm

Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để nhận thông tin của con qua tin nhắn:
Tin nhắn báo kết quả tổng kết học tập và rèn luyện định kỳ tất cả các môn học (giữa kỳ và cuối kỳ) Nhận thông báo về các khoản thu phải đóng Nhận các thông báo quan trọng của nhà trường
Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để kích hoạt tài khoản và có thể thực hiện tra cứu các thông tin của con mình trong năm học đã đăng ký thông qua ứng dụng trên ĐTDD:
Tra cứu kết quả học tập, rèn luyện và tổng kết định kỳ Nhận thông báo các khoản thu phải đóng và hóa đơn điện tử về khoản thu đã đóng Xem được tình hình sức khỏe, tình hình đóng BHYT Nhận tin tức, thông báo quan trọng của nhà trường Xem hình ảnh hoạt động trong lớp, trường, ngoại khóa Trao đổi trực tiếp với các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, các phụ huynh khác trong cùng lớp…

GÓI APP&SMS20

110.000

Gói 20 SMS/Năm

Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để nhận thông tin của con qua tin nhắn:
Tin nhắn báo kết quả tổng kết học tập và rèn luyện định kỳ tất cả các môn học (giữa kỳ và cuối kỳ) Nhận thông báo về các khoản thu phải đóng Nhận các thông báo quan trọng của nhà trường
Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để kích hoạt tài khoản và có thể thực hiện tra cứu các thông tin của con mình trong năm học đã đăng ký thông qua ứng dụng trên ĐTDD:
Tra cứu kết quả học tập, rèn luyện và tổng kết định kỳ Nhận thông báo các khoản thu phải đóng và hóa đơn điện tử về khoản thu đã đóng Xem được tình hình sức khỏe, tình hình đóng BHYT Nhận tin tức, thông báo quan trọng của nhà trường Xem hình ảnh hoạt động trong lớp, trường, ngoại khóa Trao đổi trực tiếp với các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, các phụ huynh khác trong cùng lớp…

GÓI APP&SMS30

120.000

Gói 30 SMS/Năm

Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để nhận thông tin của con qua tin nhắn:
Tin nhắn báo kết quả tổng kết học tập và rèn luyện định kỳ tất cả các môn học (giữa kỳ và cuối kỳ) Nhận thông báo về các khoản thu phải đóng Nhận các thông báo quan trọng của nhà trường
Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để kích hoạt tài khoản và có thể thực hiện tra cứu các thông tin của con mình trong năm học đã đăng ký thông qua ứng dụng trên ĐTDD:
Tra cứu kết quả học tập, rèn luyện và tổng kết định kỳ Nhận thông báo các khoản thu phải đóng và hóa đơn điện tử về khoản thu đã đóng Xem được tình hình sức khỏe, tình hình đóng BHYT Nhận tin tức, thông báo quan trọng của nhà trường Xem hình ảnh hoạt động trong lớp, trường, ngoại khóa Trao đổi trực tiếp với các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, các phụ huynh khác trong cùng lớp…

GÓI APP&SMS40

130.000

Gói 40 SMS/Năm

Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để nhận thông tin của con qua tin nhắn:
Tin nhắn báo kết quả tổng kết học tập và rèn luyện định kỳ tất cả các môn học (giữa kỳ và cuối kỳ) Nhận thông báo về các khoản thu phải đóng Nhận các thông báo quan trọng của nhà trường
Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để kích hoạt tài khoản và có thể thực hiện tra cứu các thông tin của con mình trong năm học đã đăng ký thông qua ứng dụng trên ĐTDD:
Tra cứu kết quả học tập, rèn luyện và tổng kết định kỳ Nhận thông báo các khoản thu phải đóng và hóa đơn điện tử về khoản thu đã đóng Xem được tình hình sức khỏe, tình hình đóng BHYT Nhận tin tức, thông báo quan trọng của nhà trường Xem hình ảnh hoạt động trong lớp, trường, ngoại khóa Trao đổi trực tiếp với các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, các phụ huynh khác trong cùng lớp…

GÓI APP&SMS50

140.000

Gói 50 SMS/Năm

Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để nhận thông tin của con qua tin nhắn:
Tin nhắn báo kết quả tổng kết học tập và rèn luyện định kỳ tất cả các môn học (giữa kỳ và cuối kỳ) Nhận thông báo về các khoản thu phải đóng Nhận các thông báo quan trọng của nhà trường
Phụ huynh đăng ký 1 số điện thoại/ 1 học sinh để kích hoạt tài khoản và có thể thực hiện tra cứu các thông tin của con mình trong năm học đã đăng ký thông qua ứng dụng trên ĐTDD:
Tra cứu kết quả học tập, rèn luyện và tổng kết định kỳ Nhận thông báo các khoản thu phải đóng và hóa đơn điện tử về khoản thu đã đóng Xem được tình hình sức khỏe, tình hình đóng BHYT Nhận tin tức, thông báo quan trọng của nhà trường Xem hình ảnh hoạt động trong lớp, trường, ngoại khóa Trao đổi trực tiếp với các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, các phụ huynh khác trong cùng lớp…

Phần mềm Nền tảng Giáo dục MISA EMIS – Ôn tập trực tuyến (EMIS Ôn tập)

Phần mềm EMIS Ôn tập: Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên (Gói EMIS Ôn tập Cơ bản)

12.000.000

Gói

Phần mềm EMIS Ôn tập dành cho trường Tiểu học, THCS, THPT…đáp ứng:
Ôn tập kiến thức cho học sinh: Soạn bài, giao bài, chấm bài, kiểm soát hoàn toàn trực tuyến; Soạn bài bằng công nghệ nhận diện thông minh; Tự động chấm bài trắc nghiệm; Vinh danh học sinh đối với các bạn có thành tích tốt… Nhận thông báo các khoản thu phải đóng và hóa đơn điện tử về khoản thu đã đóng Cung cấp kho bải giảng, bài tập tham khảo miễn phí đa dạng, phong phú

Phần mềm EMIS Ôn tập: Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên (Gói EMIS Ôn tập Nâng cao)

15.000.000

Gói

Phần mềm EMIS Ôn tập dành cho trường Tiểu học, THCS, THPT…đáp ứng:
Giáo viên gửi bài giảng, ấn định thời gian vào học, trả lời thắc mắc của học sinh, quản lý số học sinh tham gia học Ôn tập kiến thức cho học sinh: Soạn bài, giao bài, chấm bài, kiểm soát hoàn toàn trực tuyến; Soạn bài bằng công nghệ nhận diện thông minh; Tự động chấm bài trắc nghiệm; Vinh danh học sinh đối với các bạn có thành tích tốt… Cung cấp kho bải giảng, bài tập tham khảo miễn phí đa dạng, phong phú Tổ chức lớp học trực tuyến ngay trên phần mềm, hỗ trợ trong quá trình sử dụng (chi tiết các phần mềm dạy học trực tuyến có tích hợp xem tại mục 2. Gói dạy học trực truyến)

Phần mềm EMIS Ôn tập: Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2 (Gói EMIS Ôn tập Cơ bản)

3.000.000

Năm

Áp dụng cho các trường đã triển khai Phần mềm EMIS ôn tập và gia hạn phần mềm từ năm thứ 2

Phần mềm EMIS Ôn tập: Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2 (Gói EMIS Ôn tập Nâng cao)

4.000.000

Năm

Áp dụng cho các trường đã triển khai Phần mềm EMIS ôn tập và gia hạn phần mềm từ năm thứ 2

Phần mềm EMIS Ôn tập: Gói Dạy học trực tuyến
(Chỉ triển khai kèm Gói EMIS Ôn tập Nâng cao)

Phần mềm EMIS Ôn tập: Gói dạy học trực tuyến thông qua công cụ Microsoft Teams

Miễn Phí

Gói

Không giới hạn tài khoản Thời gian mỗi tiết học tối đa lên tới 24 giờ, 300 người tham gia/lớp Chỉ áp dụng với Nhà trường đủ điều kiện đăng ký gói Microsoft Teams Education (A1) và theo tuân thủ theo chính sách của Microsoft

Phần mềm EMIS Ôn tập: Gói dạy học trực tuyến thông qua công cụ Google Meet

Miễn Phí

Gói

Không giới hạn tài khoản Thời gian mỗi tiết học tối đa lên tới 24 giờ, 100 người tham gia/lớp Chỉ áp dụng với Nhà trường đủ điều kiện đăng ký gói Google Meet (Education) và theo tuân thủ theo chính sách của Google

Phần mềm EMIS Ôn tập: Gói dạy học trực tuyến thông qua công cụ Zoom

2.500.000

User/Năm

01 user (tài khoản) bao gồm: Thời gian mỗi tiết học tối đa lên tới 30 giờ, 300 người tham gia/lớp

Gói Học liệu tham khảo dành cho Học sinh tham khảo, ôn tập kiến thức

Gói Học liệu dành cho Học sinh lớp 1 hoặc lớp 2

450.000

Gói/Học sinh/Năm học

Gói học liệu 02 Môn bao gồm: Bài giảng, bài tập mẫu Môn Toán và Tiếng Việt

Gói Học liệu dành cho Học sinh lớp 3 hoặc lớp 4 hoặc 5

450.000

Gói/Học sinh/Năm học

Gói học liệu 03 Môn bao gồm: Bài giảng, bài tập mẫu Môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh

Gói Học liệu dành cho Học sinh lớp 6 hoặc lớp 7 hoặc lớp 8 hoặc lớp 9

450.000

Môn học/Học sinh/Năm học

Gói học liệu cho mỗi môn: Bài giảng và bài tập mẫu Môn Toán/Văn học/Tiếng Anh/Vật Lý/Hóa học/Sinh học

Gói Học liệu dành cho Học sinh lớp 6 hoặc lớp 7 hoặc lớp 8 hoặc lớp 9

1.250.000

Gói/Học sinh/Năm học

Gói học liệu 03 Môn (trong 06 môn) bao gồm: Bài giảng và bài tập mẫu Môn Toán/Văn học/Tiếng Anh/Vật Lý/Hóa học/Sinh học

Gói Học liệu dành cho Học sinh lớp 10 hoặc lớp 11 hoặc lớp 12

1.050.000

Môn học/Học sinh/Năm học

Gói học liệu cho mỗi môn: Bài giảng và bài tập mẫu Môn Toán/Văn học/Tiếng Anh/Vật Lý/Hóa học/Sinh Học

Gói Học liệu dành cho Học sinh lớp 10 hoặc lớp 11 hoặc lớp 12

2.550.000

Gói/Học sinh/Năm học

Gói học liệu 03 Môn (trong 06 môn) bao gồm: Bài giảng và bài tập mẫu Môn Toán/Văn học/Tiếng Anh/Vật Lý/Hóa học/Sinh học

Phần mềm EMIS Ôn tập: Dịch vụ đào tạo, dịch vụ tập huấn…

Dịch vụ tập huấn phần mềm trực tuyến tập trung

2.000.000

Đơn vị/ Khóa

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho ≤ 02 người/đơn vị Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…

Dịch vụ đào tạo phần mềm trực tuyến từng đơn vị

4.000.000

Đơn vị/ Khóa

Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 02 ngày cho 01 đơn vị (tối đa 10 người) Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…

Dịch vụ tập huấn phần mềm tập trung

4.000.000

Đơn vị/ Khóa

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung tại địa phương tối đa 02 ngày (tối đa 02 người/đơn vị)

Dịch vụ đào tạo phần mềm tại đơn vị

8.000.000

Đơn vị/ Khóa

Đào tạo phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày (tối đa 10 người)